Aircraft Directory: Japan

  Virtual Aircraft Museum / Japan  


MITSUBISHI
41

NAKAJIMA
24

KAWASAKI
21

TACHIKAWA
13

Aiba 1
AICHI 11
Fuji 2
Gasuden 2
Hiro 3
Honda 1
Ishikawajima 1
Kawanishi 6
KAWASAKI 21
Kobe 1

Kokusai 6
Kyushu 4
Maeda 1
Mansyu 1
MITSUBISHI 41
NAMC 1
NAKAJIMA 24
Nihon Kogata 1
Nihon University 3

Nippi 1
Rikugun 1
Shin Meiva 1
Sova 1
TACHIKAWA 13
Tokyo 1
Toyo 1
Watanabe 1
YOKOSUKA 11

  Virtual Aircraft Museum / Japan  

AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com